Taikos juosta sumanyta, kaip įvairių tautų žmones jungianti, vienijanti idėja Didžiajame kelyje aplink pasaulį, kuris laukia žygeivių dviratininkų, nešančių bendravimo, supratimo ir sutarimo dvasią tarp keliaujančiųjų, juos išlydėjusiųjų ir remiančiųjų, bei tų šalių, pro kurias pravažiuos Taikos misionieriai, žmonių.

Juosta yra baltos spalvos, simbolizuojančios šviesą ir taiką. Jos ilgis 40 metrų - tai 1 mln. kartų sumažintas Žemės apskritimo ilgis (40 tūkst. km).

Šioje Taikos juostoje visų šalių, pro kurias pravažiuos žygeiviai, sparčiai skubėdami į naująjį tūkstantmetį, atstovai - gerbtini valdžios vyrai ar eiliniai gyventojai, suvokiantys, ką žmonijai reiškia taikus gyvenimas, tolerancija, pagarba, savo gimtąja kalba įrašys linkėjimus keliaujantiems, kaimyninės šalies ar kitame žemės pusrutulyje gyvenantiems žmonėms.


Taikos juostoje pasirašė:

1998.07.24 | DTTZ žygis prasidėjo Vilniuje, Lietuvoje, todėl pirmasis juostoje įrašė savo linkėjimus šalies vadovas, Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus: "Neškite Lietuvos žmonių sveikinimus aplink pasaulį".
Grįžkim, laukiam! / “Raskila”
Palankaus vėjo / Dviračių federacijos vardu (Vytauto Zubernio parašas)
Tegu kilniausiuose pasaulio žygiuose skambės Lietuvos vardas / Lietuvos Nacionalinė UNESCO komisija (parašas Leonardos Jakentaitės-Kuzmickienės)
Sėkmės ir ištvermės / (Jono Ignatonio parašas) “Kelionės ir pramogos”
Išvykstate ne tik į kelionę aplink pasaulį, bet ir į ISTORIJĄ! Sėkmės! / Lietuvos keliautojų sąjungos vardu (Gedimino Ilgūno parašas)
Tautai reikia apiplaukti, aplink pasaulį, užkopti į Džomolungmą ir reikia apkeliauti aplink pasaulį dviračiais. Todėl sėkmės! / Lietuvos geografų draugija (Rimo Krupicko parašas)
Gero kelio linki visi aplinkosauginio žygio dviračiais `98 po Vidurio ir Rytų Lietuvą dalyviai / Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas (Sauliaus Ružinsko parašas)
Lai įkvepia stiprybės žinojimas, kad jūs visad laukiami namuose, Lietuvoj. / Žurnalo “Mano namai” (Birutės Meškauskienės parašas)
Sėkmės! Ir - tikiuosi - kitas žygis - kartu! / Klajūnų klubas ir Radijo centras (Ginto Babravičiaus parašas)
Nuo Baltijos iki Baltijos, nuo vieno tūkstantmečio į kitą!. Mes su Jumis kartu! Sėkmės. – Kelionių agentūros “SVEBAS” prezidentas (V. Karpavičiaus parašas + 2 parašai)
Mielam Sigitui ir bendražygiams sėkmės ir ištvermės mūsų kartos jaunystės ilgam šuoliui per tūkstantmetį! (K. Labanausko parašas)
Kad ateityje visi žygiai būtų taikos žygiai PEACE RIDE / ARS COMPUTANDI DELL LATITUDE (Mečislovo Babičiaus parašas)
Sėkmės ir stiprybės kelyje / UAB “LINKARTA” vardu Vaidotas Kučas (parašas)
Sėkmės iki tikslo ir vėl toliau. v. p. a. t.
Per pasaulį keliauja Sigitasir Ko – iš Vilniaus žemės ir į Vilnių – Sėkmės, sveikatos žygio laimės (parašas + nupiešti debesėliai ir dviratininkas)
Išėjau aš stotin palydėti tavęs palinkėti tau laimės ant kelio … “Juodoji rožė”
Aš užtikrinu žmones: verta šitos Žemės kalnais ir kloniais vaikiškai galvą užvertus bėgti paskui savo svajonę (Just. Marcinkevičius) … Linkiu Jums pavyti savo svajonę / N. K.
O kaip gaila, kad aš nemylėjau / N.
Telydi Jus Lietuvos keliautojų dvasia, mes visada su Jumis kartu. (Alg. Jucevičiaus, V. Bumelio. G. Labučio parašai)
Per Aspera ad Astra / Viltis ir meilė telydi taikinguosius / Danutė
Piešinys / Ser. Baron. Maskva – Panevėžys / ir kiti jo piešiniai
Su daina ir armonika aplink pasaulį ir – agal į Lietuvą / B. Česlovas
Didelės sėkmės / K. Žilytė
Su muzika išlydėjau, su muzika sutiksiu / Edmundas.
Sigito Mama / Linkiu sėkmingos kelionės /
Eglė
Taikos Jūsų širdyse! / V. Kučas
Festina lente – skubėk lėtai! Sakydavo mūsų protėviai senovės romėnai! Mes irgi pritariame / Vacys, Vidas V., Birutė, Danguolė

1988 metų rugpjūčio 4-6 d. Žygio pradžia! Mes didžiuojamės, kad šio žygio vadovai yra lietuviai! Linkime sėkmės! Vežkit kartu ir mūsų širdis!… / Andrius Vaštakas /Seattle lietuviai / parašai Rasa Matienė, Sėkmės Raišiai, Inga Gaurys, Zita Petkienė, Eglė Linkaitytė-Weiss, Ina Bertulytė Bray, Sėkmės Dainius ir Asta Vaičiakoniai, Vytautas Lapatinskas, Jūratė Mažeikaitė Harrison, parašas ?, A. Lukoševičienė, V. Jasinauskienė, Jadvyga ?, Irena Kinderis, Aušra Vaštakas, Laimingos kelionės!, Marija Rimšienė Seattle, 98.08.04, Algė ir Kazimieras Kundrotai, Gero vėjo! Gediminas Morkūnas, Vikt. Kinderis
My heart (nupiešta širdis) with all of you, beautiful friends!! / Pat Radin / 5 Aug 1998
Many great miles of Peace & Pedaling ~ International Bicycle Fund (David Mozer parašas)
Best wishes to all of your ambassadors for peace and goodwill, from the city of Seattle and Mayor Paul Schell. Good luck / Keith Orton parašas
Best wishes to you all from the Ghanian crow / Francis Kkwaf Kwao, Director, Bicycle Youth Organization
Wish you good luck! / Seattle, TACA
(Piešinys) Džiaugiamės kad aplankėte San Francisco lietuvius ir priėmėt musiškius dviratininkus (Vytą, Nerijų ir Almį) ~ keliauti iš Berkeley į Danville! Gero vėjo! Lygaus kelio! Stiprių kojų! / 1998 m. rugp. mėn. 26-29 d. / Visų vardu – Danguolė ir Almis Kuolai
Sėkmės! / Viltis Jatulienė
Geriausi linkėjimai nuo Los ANGELIŠKIŲ / Laima ir Ričardas Ringiai
LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS LINKI SĖKMĖS: Antanas Polikaitis/ Emanuelis Jarašūnas/ Bronius Seliukas/ Rimtautas Dakšys
ALGIMANTAS ir AUDRONĖ ŽEMAITAIČIAI
Rūta Sabienė
Prel. J. Kučingis Su meile ir malda 1998
ALGIRDAS GUSTAITIS / GERO VĖJO!
Janina Radveniene
Mindaugas Banionis
JONAS BUTKUS
Algis ir Danute Gasiuliai
Liucija Mažeikienė / Lietuvių ??? PIRMININKĖ
Kad kelias nedulkėtų / J. Rukšėnas ?
Sėkmės !!! / Zita & Mečys Sutkus
LOS ANGELES LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA / REGINA GASPARONIENĖ / SALOMĖJA ŠAKIENĖ
LAIMINGAI ! / DANA PAŠKEVIČIUS /Aldona Venckūnienė
Sėkmingos kelionės ir gero vėjo / parašas ?
Laimingos kelionės ! / Siga Abalkienė / parašas ?
Sėkmės ir ištvermės Jums linki Zigmas Brinkis
Daug laimės! / Jina Leškienė
Ištvermės pakelti Lietuvos vardą / Gediminas Leškys
Laimingos ir garbingos kelionės. / Vytautas Vidugiris ?
Sėkmės kelionėje / parašas ?
Sėkmės / Vytautas ir Onutė Kebliai
Lietuvos Vyčiai / Marytė Šepikaitė
SĖKMINGOS KELIONĖS / ANTANAS IR ANELĖ VOSYLIAI / LOS ANGELS CA. / rugpjūčio 30, 1998 / Romas Žemaitaitis
Valio Lietuva! / Dalia ir Vytautas Černiai – Los Angeles
Vytautas Čekanauskas / LR garbės gen. konsulas / Los Angeles, CA
Janina Čekanauskienė / ?? L.A. CA.
Alfonsa Pažiūrienė / L.D.Kun. Birutės D-jos p-kė
Sėkmės ir Dievulio globos! Antanas Mažeika / L.K.V. Ramovė pirm.

Jūs esat iš mano baladės / “Per pasaulį keliauja žmogus” - / eikit per pasaulį, neškit ir / palikit gerą Lietuvos vardą / ir grįžkit į Lietuvą turtingesni / ir laimingesni negu išvykot - / Aldona ir Bernardas / Bernardo Brazdžionio parašas / 1998.8.30 / Los Angeles, Calif.
Jūs esate mūsų tautos – Lietuvos / per pasaulį keliaujantieji pranašai. / Ačiū Likimui, kad Jūs esate. / Tegul mūsų maldas išklauso / Aukščiausiasis ir laimingai atveda / į didžiąją mūsų sostinę Vilnių, / kur susitiksime. / Jūsų bičiulis Algirdas Gustaitis / Los Angeles Kalifornijoj / 1998 rugsėjo 1 d. / Gero vėjo!

1998. IX.2 / Per kalnus, slėnius, miškus, jūras, / marias / linkime jum laimingai / naują tūkstantmetį pasiekti. / San Diego lietuviai / (parašai Milada Landienė / Šarūnas Landys / Algis Gedminas / ??? / ??? by the sea Best wishes ??? / Juanna Lindsey / Linksmai keliaukite per pasaulį su Dievo palaima.

San DIEGO – POLISH MISSION / 3-5 SIERPIEN 1998 / DUZO ZDROWIA, BZ. BOZEGO / W IMIENIU POLONII / KS. STANISLAW KOWALSKI S.CH. / I ANDZEJ KRZYZ / I ANNA WAWRZYNIUK
Nosotros en / Mexico estamos / Por la Paz del / mundo u queremos / qve comience en / Chiapas. / Por un gobierno de / ciudadanos: Sara Valle Presidenta de Guaymas, Son